Prof. Dr. Mehmet Cahit GÜRAN

Maliye Bölümü

 

   İLETİŞİM 

Ofis

Telefon:  ++90 312 297 86 76 (Dahili: 114)

Email:  guran@hacettepe.edu.tr

URL:  

 

   ÖĞRENİM DURUMU

·         Doktora, Maliye, 2000, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye.

·         Yüksek Lisans, Maliye, 1995, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye.

·         Lisans, Maliye, 1991, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Türkiye.

   AKADEMİK İLGİ ALANLARI  

·         Kamu Ekonomisi

·         Kalkınma İktisadi

·         Türkiye Ekonomisi

   VERDİĞİ DERSLER

·         Lisans, MAB313 Kamu Ekonomisi-I, MAB310 Kamu Ekonomisi-II, MAB427 Vergileme İktisadı, MAB418 Türkiye Ekonomisi, KAY459 Kamu Mali Yönetimi

·         Yüksek Lisans, MAB627 Kamu Harcamaları Analizi, MAB622 Kamu Gelirleri Analizi

·         Doktora, MAB715 Kalkınma ve Türkiye Ekonomisi, MAB738 Maliye Teorisinde Yeni Açılımlar

   MAKALELER

·         “Income Heterogeneity in the Voluntary Provision of Dynamic Public Goods”, 2012, Pacific Economic Review, 17(5), 693-707. (İ.E. Seçilmiş ile birlikte), [SSCI]

·         “The Relationship Between Electricity Consumption, Electricity Price and Economic Growth in Turkey: 1984-2007”, 2011, Argumenta Oeconomica, 2(27). (D. Aytaç ile birlikte) [SSCI]

·         “Deneysel İktisatta İç ve Dış Geçerlilik: Metodolojik Bir İnceleme”, 2011, İktisat İşletme ve Finans, 26(306), 25-51. (İ.E. Seçilmiş ile birlikte) [SSCI]

·         “Kamusal Malların Sağlanmasında Bedavacılık Problemi ve Deneysel İktisat Uygulamaları Perspektifinden Değerlendirilmesi”, 2011, H.U. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28(2), 221-256. (İ.E. Seçilmiş ile birlikte) [EconLit]

·         “Kamu Ekonomisi Alanında Geçmişten Günümüze Yaşanan Gelişmeler ve Geleceğe İlişkin Beklentiler”, 2010, Maliye Dergisi, C.59,75-102. (S. Oğuz ile birlikte) [EconLit]

·         “Kamu Harcamalarının Bileşimi Ekonomik Büyümeyi Etkiler mi? Türkiye Ekonomisi için Bir Analiz”, 2010, Sosyo Ekonomi, 6 (13), 129-152. (D. Aytaç ile birlikte) [EconLit]

·         “Sağlık Sektöründe Yolsuzluk: Sağlık Bakanlığı Çalışanlarının Yolsuzluk Algılamaları”, 2009, Amme İdaresi Dergisi, 42 (4), 101-136. (İ. Şahin, U.Tosun ve M. Özbek ile birlikte) [SSCI]

·         "A Note on Liu-Iwamura's Dependent Chance Programming", 2009, European Journal of Operational Research, 198 (3), 983-986. (R. Rossi, S. A. Tarım, B. Hnich, ve S. Prestwich ile birlikte) [SCI]

·          “Gelir Vergisi Sisteminin Alternatifleri ve Değerlendirmesi”, 2009, H.U. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27 (2), 161-192. (Y. Demirli ile birlikte)

·         "The Political Instability, Investment Profile and the Macroeconomic Performance of the Middle East & North Africa (MENA) Region", 2008, Problems and Perspectives in Management, 6(2), 22-40. (U. Tosun ve A.Ulucan ile birlikte) [EconLit]

·         "A Cross-Country Analysis on the Efficiency of Public Sector Interventions", 2008, Ekonomický časopis (Journal of Economics), 56(2), 182-211. (U. Tosun ile birlikte) [SSCI]

·         "The Macroeconomic Performance of Turkish Economy After 1980's Liberalization", 2008, Asian-African Journal of Economics and Econometrics, 8(1), 67-82. (U. Tosun ile birlikte) [EconLit]

·         "Türkiye Ekonomisinin Makro Ekonomik Performansı: 1951-2003 Dönemi için Parametrik Olmayan Bir Ölçüm", 2005, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 60(4), 89-115. (U. Tosun ile birlikte)

·         "Avrupa Birliği’nde Özel Tüketim Vergilerinin Uyumlaştırılması ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi", 2005, Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 23(1), 261-286.

·         "Gelir Vergisinde Tarife Yapısı: Adalet ve Etkinlik Temelli Teorik Tartışmalar Çerçevesinde Karşılaştırmalı Bir Analiz", 2005, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 60(2), 141-169. (E. Karayılmazlar ile birlikte)

·         "Vergilemede Adalet ve Gelir Vergisi Uygulaması", 2004, Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 22(2), 243-265.

·         "Yolsuzlukla Mücadele Olgusu ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme", 2003, Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 21(2), 139-168. (U. Tosun ile birlikte)

·         "Türkiye’de İktisadi Kalkınmayı Tehdit Eden Sorun: Eğitim", 2003, Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 21(2), 109-137. (S. Cingi ile birlikte)

·         "Ülkelerin Ekonomik Performans Ölçümü: Veri Zarflama Analizi Yaklaşımı", 2002, Cem Alpar’ın Anısına Armağan, 31-76, Ankara: Türkiye Ekonomi Kurumu Yayını. (S. Cingi ile birlikte)

·         "Vergi İdarelerinde Etkinlik Arayışları: Vergi Dairelerinde Etkinlik Ölçümüne Yönelik Bir Deneme", 2002, Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 20(2), 187-215. (U. Tosun ile birlikte)

·         "Devletin Ekonomik Müdahalelerinin Etkinliği", 2002, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 2(3), 56-89. (S. Cingi ile birlikte)

·         "Etkin Devlet ve Türkiye", 2001, Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 19(1), 199-218.

·         "Vergi Yönetim ve Denetimi Açısından Bankacılık Sektörü", 1997, Vergi Dünyası, (194), 96-118.

·         "Avrupa Yatırım Bankası ve Türkiye ile İlişkileri", 1996, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 12(1-2), 297-318.

   KİTAP VE KİTAP BÖLÜMLERİ

·         “Gelir Vergileri”, 2013, (içinde) Vergi Teorisi, (ed.) İ. Sağbaş, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

·         “Tüketim Vergileri”, 2013, (içinde) Vergi Teorisi, (ed.) İ. Sağbaş, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

·          “The Political Economy of Privatization in Turkey: An Evaluation”, 2011, (in) The Political Economy of Regulation in Turkey, (eds.) T. Çetin and F. Oğuz, New York: Springer.

·         “Kamusal Başarısızlıkların Çözümü Açısından Yeni Kamu İşletmeciliği Anlayışının Değerlendirilmesi: Çözüm mü, çözümsüzlük mü?”, 2011, (içinde) Küreselleşme ve Kamu Yönetiminde Dönüşüm, (ed.) A. Kesik ve H. Canpolat, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

·         Sahte ve Kaçak Ticari Malların Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri, 2008, İstanbul: Marka Koruma Grubu Yayını. (U. Tosun, N. Tosun, İ. Bayar, O. Canyaş ve M. Kaya ile birlikte)

·         Kamu Hizmetlerinde Performans Ölçümü, 2005, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.

·         Yolsuzluk ve Etkin Devlet, 2002, Ankara: Ankara Ticaret Odası Yayını. (S. Cingi ve U. Tosun ile birlikte)

   TEBLİĞLER

·         "Energy Price Policies and Economic Growth”, 2009, 2nd Multinational Energy and Value Conference, 2-5 July 2009, Istanbul, Turkey. (D.Aytaç ile birlikte)

·         "The Perception of Corruption in Turkish Public Health Sector: A Survey on Public Health Professionals", 2008, International Conference on Social Sciences, 21-24 August 2008. (İ. Şahin, U. Tosun ve M. Özbek ile birlikte)

·         "Political Stability, Investment Profile and Macroeconomic Performance", 2007, Sixth International Conference of the MEEA,14-16 March 2007, Zayed University, Dubai, UAE. (U. Tosun ve A. Ulucan ile birlikte)

 

   PROJE RAPORLARI

·         Ankara Kültür Ekonomisi: Sektörel Büyüklüklerin Değerlendirilmesi, 2013, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri Projesi, http://www.envanter.gov.tr/files/kultur-ekonomisi/ake.pdf. (İ. E. Seçilmiş ile birlikte)

·         "Türkiye’de Bankacılık ve Sigortacılık Sektöründe İstihdam ve Eğitim Durumu", 1993, Gazi Üniversitesi Araştırma Projesi, TTEF.10/93-1, Yayınlanmamış Proje Raporu. (E. Orhaner ile birlikte)

   lisansüstü tezleri

·         Hale Akbulut, Transfer Harcamaları ve Büyüme İlişkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler için Panel Veri Analizi, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 2013.

·         İbrahim Erdem Seçilmiş, Gelir Farklılığının Dinamik Kamu Malına Gönüllü Katılım Üzerindeki Etkisinin Deneysel İncelemesi, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 2010.

·         Deniz Aytaç, Doktora Enerji Piyasasında Fiyat Politikası ve Ekonomik Büyüme İlişkisi, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 2010.

·         Svetlana Veprenzeva, Rusya Federasyonu'nun Piyasa Ekonomisine Geçiş Sürecinde Özelleştirme Uygulamalarının Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 2010.

·         Ahmet Karakoç, KOSGEB Kaynaklı KOBİ Destekleri ve Bütçe İlişkisinin Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 2010.

·         Yunus Demirli, Gelişmekte Olan Ülkelerde Vergi Reformları ve Türkiye'de Gelir Üzerinden Alınan Vergiler Açısından Değerlendirme, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 2009.

·         Zeynep Ünal, Kamusal Başarısızlık Teorisinin Yeni Kamu İşletmeciliği Açısından İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 2009.

·         Volkan Güler, Bölgesel Kalkınma Politikası Aracı Olarak Bölgesel Kalkınma Ajansları: Türkiye Uygulaması, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 2009.

·         Hanife Burcu Avcı, Kurumlar Vergisi Oranının Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Üzerine Etkisi: OECD Ülkeleri Kapsamında Ampirik Bir İnceleme, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 2008.

·         Sinem Yalçın, Ekonomik Özgürlükler ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Açısından Bir İnceleme, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 2004.

·         Sennur Aliyev, Uluslararası Para Fonu ve Bir Geçiş Ekonomisi Olarak Azerbaycan ile İlişkileri, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 2002.

·         Annanur Atajanov, Arz Yanlı İktisat Okulunda Vergileme Anlayışı ve Türk Vergi Sisteminin Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 2002.

 

   UzmanlıK/yeterlilik tezleri

  • Ahmet Şimşek, Kalkınma Ajanslarının Performans Ölçümü, Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanlık Tezi, 2013.
  • Gülzade Kahveci, Az Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülke Vatandaşlarına Yönelik Uluslararası Yükseköğretim Burs Uygulamalarının İncelenmesi, Türkiye Açısından Değerlendirilmesi ve Burs Programı Önerisi, TÜBİTAK Başuzmanlık Tezi, 2012.
  • Arzu Kepoğlu, Yurt Dışı Ar-Ge Fonlayıcı Kuruluşlarda Panel Raporlarının Yazımında Kullanılan Yaklaşımların Araştırılması ve Ülkemizdeki Durumla Karşılaştırılması, TÜBİTAK Uzmanlık Tezi, 2011.
  • Esra Karakılıç, Araştırma Geliştirme Politikalarında Devletin Rolü ve Gelişmiş Ülkelerde Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanında Destek Veren Kuruluşların Organizasyon Yapılarının İncelenmesi, TÜBİTAK Uzmanlık Tezi, 2011.
  • Sumru Oyman, Stratejik Yönetim Sürecinde Performans Ölçümü ve Dengeli Sonuç Kartı Uygulaması: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası için Bir Değerlendirme, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Uzmanlık Yeterlilik Tezi, 2009.

 

   İDARİ GÖREVLER

·          Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyesi, Yüksek Öğretim Kurulu, 2014-Devam ediyor.

·          Maliye Teorisi Anabilim Dalı Başkanı, Hacettepe Üniversitesi, 2010-2014.

·          Strateji Geliştirme Dairesi Başkan Vekili, Hacettepe Üniversitesi, 2012-2014.

·          Rektör Danışmanı, Hacettepe Üniversitesi, 2012-2014.

·          Yurt İçi Burslar Müdürü, TÜBİTAK, BİDEB 2011-2012.

·          Başuzman Araştırmacı, TÜBİTAK, ARDEB, SOBAG 2009-2011.

·          Maliye Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı, Hacettepe Üniversitesi, 2005.

·          Hacettepe Üniversitesi, İİBF Sosyal Aktiviteler Komisyonu Üyesi.

·          Hacettepe Üniversitesi, İİBF Stratejik Plan Geliştirme ve İzleme Komisyonu Üyesi.

·          Hacettepe Üniversitesi, Maliye Bölümü Stratejik Plan Hazırlama Sorumlusu.